Tick Tock Tick

Tuesday, April 14, 2009

Outing

Venue : Yuen Buffet Steamboat
Date : 29/3/2009

CG Outing.

People : David, Jin Ling, Shiow Hwei, Jing Pei, Wei Jing, Lih Yeh, Jay-Z?, Hui Yi, Gui Yun, Sheng He, Esther and friends.

Photos.


End.

1 comment:

Florence said...

inside got a tall guy izzit is jingzhi????